DPH Piotr Lewandowski
Warszawa 09-09-2014
ul. Genewska 31
03-940 Warszawa
Polska

Warszawa 09-09-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej: Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym-Niemcy, Francja, Wielka Brytania w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi Priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są:

 1. zakup badań marketingowych, które są niezbędne dla wprowadzenia produktów firmy DPH Piotr Lewandowski na rynki: Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.
 2. Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie badań marketingowych na rynku brytyjskim
  2. Opracowanie badań marketingowych na rynku francuskim
  3. Opracowanie badań marketingowych na rynku niemieckim

  Badania powinny obejmować firmy konkurencyjne, potencjalnych partnerów.

  W ramach tego wydatku przeprowadzona zostanie ankieta 100-500 badanych podmiotów. W ramach tego wydatku opracowane mają zostać 3 raporty z badań marketingowych dla każdego z poszczególnych rynków - Niemcy, Francja, Wielka Brytania.

  Termin wykonania oferty nie może być dłuższy niż do 30.11.2014. Termin wykonania oferty rozumiemy jako termin złożenia raportu informującego o wszystkich wynikach dokonanych działań. Za termin przekazania ostatecznych efektów negocjacji uznajemy 30.11.2014

 3. zakup usług doradczych w zakresie określenia , wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Rynek docelowy Niemcy, Francja, Wielka Brytania. W ramach tej usługi przygotowana ma zostać grupa docelowa, oferty, wzory umów, dokumenty do prowadzenia negocjacji handlowych. Dokumenty te mają zostać przygotowane w odpowiednim języku obcym: Niemieckim, Francuskim, Angielskim.

Termin wykonania oferty nie może być dłuższy niż do 30.11.2014. Termin wykonania oferty rozumiemy jako termin złożenia raportu informującego o wszystkich wynikach dokonanych działań. Za termin przekazania ostatecznych efektów negocjacji uznajemy 30.11.2014.

Oferent powinien zagwarantować firmie DPH Piotr Lewandowski w ramach wykonania oferty, że na skutek negocjacji handlowych przekaże minimum dwa kontakty do osób/firm konkretnie zainteresowanych współpracą i spotkaniem.

Złożona oferta musi zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta.
 2. Zakres informacji zawartych w raportach z badań marketingowych.
 3. Cenę netto oraz cenę brutto – łącznie oraz dla poszczególnych rynków.
 4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni).
 5. Termin realizacji.
 6. Termin płatności.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów
1. Cena 100 ( najlepsza oferta 100 pkt. Każda kolejna 10 pkt mniej)
Razem 100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia zamówienia bez podania przyczyny

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ewa.m@dphcompany.com lub na adres pocztowy firmy: DPH Piotr Lewandowski, ul. Genewska 31, 03-940 Warszawa.